Grupa WGT

WGT S.A. powstała w 1995 r. jako Warszawska Giełda Towarowa S.A. W pracach nad utworzeniem Giełdy brały udział polskie instytucje, a także partnerzy zagraniczni, przede wszystkim Chicago Board Of Trade – największa terminowa giełda świata oraz londyński LIFFE. Datujące się od początku istnienia WGT S.A. ścisłe związki i współpraca z renomowanymi, zagranicznymi konsultantami są gwarancją, że przyjęte rozwiązania wykorzystują doświadczenia najbardziej rozwiniętych rynków terminowych na świecie.

W skład grupy WGT S.A. wchodzą: WGT S.A., Izba Rozrachunkowa Polskiego Rynku Terminowego S.A. oraz Polski Rynek Terminowy S.A. (PRT S.A.).

WGT S.A. zajmuje się nieprzerwanie od 1998 roku organizacją obrotu kontraktami futures. WGT S.A. oferuje eksporterom oraz importerom szereg możliwości zabezpieczenia kursu wymiany walut w mniej lub bardziej odległym terminie. Służą do tego takie narzędzia finansowe jak: kontrakty futures oraz opcje na kontrakty futures.

Kontrakty terminowe (futures) na waluty to podstawowe narzędzie pozwalające na zakup lub sprzedaż konkretnej waluty w przyszłości po kursie obowiązującym w dniu zawarcia kontraktu terminowego na parkiecie giełdy. Transakcja taka wymaga zaangażowania środków (wpłaty depozytu) w wysokości jedynie kilku procent wartości zawieranych kontraktów (zabezpieczanej wymiany waluty).

Zakup opcji walutowych (opcje na kontrakty walutowe futures) daje możliwość zabezpieczenia optymalnego kursu wymiany waluty w przyszłości i nie rezygnowania z dodatkowych przychodów płynących z korzystnych dla przedsiębiorcy zmian kursu.

Na parkiecie WGT S.A. w samym tylko 2008 roku zawarto transakcje na blisko 110 tys. kontraktów futures oraz opcji, a od początku 1999 roku 340 tys. kontraktów.


e-WGT  to działająca w ramach WGT S.A. Internetowa Giełda Rolna organizująca obrót towarami na platformie przetargowej oraz transakcyjnej Tabeli Ofert.

Producenci rolni lub przedsiębiorcy chcący kupić albo sprzedać towar na e-WGT mogą to zrobić samodzielnie po spełnieniu kilku wymogów formalnych, lub mogą skorzystać z usług działających na naszej giełdzie Publicznych Członków e-WGT.

Zarówno system przetargowy jak i Tabela Ofert gwarantują zabezpieczenie obu stronom transakcji. Bezpieczna zapłata - każdy Kupujący na e-WGT może dokonać przedpłaty za towar za pośrednictwem konta bankowego Giełdy. Środki wniesione tytułem zapłaty zostaną przelane przez Giełdę na konto Sprzedającego po potwierdzeniu przez strony transakcji faktu odbioru towaru.

Internetowa Platforma Przetargowa wykorzystywana jest do handlu towarami rolnymi w drodze licytacji ceny i gwarantuje uzyskanie obiektywnej ceny rynkowej towaru. Przetargi rozpoczynają się każdego dnia sesyjnego o 10 rano i trwają do zakończenia licytacji.

Transakcyjna Tabela Ofert e-WGT to bezpieczna platforma ogłoszeniowa, która umożliwia prowadzenie negocjacji i zawieranie bezpiecznych transakcji 24 godziny na dobę.

Od początku istnienia Giełdy odnotowano obrót towarami rolnymi o wartości 7 mld zł w tym 5 mld na platformie internetowej.


Izba Rozrachunkowa Polskiego Rynku Terminowego S.A. jest instytucją finansową gwarantującą i rozliczającą transakcje na kontrakty futures dla WGT S.A., a także transakcje towarowe zawierane na platformie internetowej e-WGT.

Tylko w 2008 r. Izba rozliczyła transakcje, których łączna wartość wynosiła 2,7 mld EUR, 1,1 mld GBP i 0,9 mld USD a wartość nominalna zawartych transakcji liczona w polskiej walucie rzekroczyła 16 mld złotych.
Polski Rynek Terminowy S.A.

W listopadzie 2009 roku zarejestrowano spółkę Polski Rynek Terminowy S.A., której jedynym akcjonariuszem jest WGT S.A. W dniu 29 marca 2010 roku w KRS zarejestrowano podwyższenie kapitału do poziomu 6 mln PLN będącego podstawą do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego.

Zadaniem nowo powstałej spółki jest stworzenie w krótkim czasie, w oparciu o ponad dziesięcioletnie doświadczenia WGT, regulowanego rynku instrumentów pochodnych. PRT w maju bieżącego roku zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie rynku pozagiełdowego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Bezpośrednio po jego uzyskaniu zostaną wprowadzone do obrotu na rynek regulowany kontrakty terminowe i opcje oparte o kursy walut oraz kontrakty na 1-miesięczną i 3-miesięczną stopę procentową, dotychczas notowane na WGT oraz towarowe kontrakty terminowe na rzepak, pszenicę i żywiec wieprzowy.

W dalszej perspektywie oferta Polskiego Rynku Terminowego zostanie uzupełniona o trzy kontrakty oparte o obligacje skarbowe. W zaawansowanej fazie wykonawczej jest także projekt stworzenia systemu obrotu elektronicznego, który ma zostać udostępniony uczestnikom rynku już w chwili wprowadzenia pierwszych kontraktów do obrotu.
Dzięki wprowadzonym na PRT S.A. kontraktom terminowym podmioty gospodarcze będą mogły w istotny sposób ograniczyć skutki wahań kursowych oraz cen towarów, a inwestorzy uzyskają dostęp do nowych produktów.