Ryzyko walutowe w agrobiznesie

Ryzyko walutowe to jeden z rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest przedsiębiorca działający także w sferze agrobiznesu. Wynika ono z udziału w obrocie międzynarodowym, a co za tym idzie z koniecznością rozliczania transakcji w walutach obcych. Kursy walutowe charakteryzują się dużą zmiennością i niewielkie ich wahania mogą być przyczyną osiągnięcia mniejszych od zakładanych przychodów lub poniesienia strat. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym powoduje, że nawet znaczne wahania kursów walutowych nie mają wpływu na wynik finansowy przedsiębiorcy.

WGT S.A. oferuje eksporterom oraz importerom szereg możliwości zabezpieczenia kursu wymiany walut w mniej lub bardziej odległym terminie. Podstawowa możliwość to kontrakty terminowe (futures) na waluty, pozwalające na zakup lub sprzedaż konkretnej waluty w przyszłości po kursie obowiązującym w dniu zawarcia kontraktu terminowego na parkiecie giełdy. Transakcja taka wymaga zaangażowania środków w wysokości jedynie kilku procent wartości zawieranych kontraktów (zabezpieczanej wymiany waluty).

Dla przykładu zakup lub sprzedaż jednego kontraktu terminowego na kurs wymiany 10.000 EUR na PLN wymaga wpłaty depozytu w wysokości 1200 PLN, podczas gdy nominalna wartość kontraktu wynosi około 40.000 PLN.

Kolejnym, bardziej zaawansowanym instrumentem asekuracji przed ryzykiem kursowym są opcje na walutowe kontrakty terminowe. Podobnie jak kontrakty terminowe, opcje pozwalają na zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursu wymiany waluty przy niewielkich kosztach. W odróżnieniu od samych kontraktów terminowych dają jednak możliwość osiągnięcia zysków przy zmianie kursu waluty korzystnej dla przedsiębiorcy.

Dzięki Giełdzie możliwe jest zawieranie transakcji wymiany walut po bardzo atrakcyjnych kursach z rynku międzybankowego, do tej pory niedostępnych dla średnich i małych przedsiębiorców.

Szerzej…